Category: Mysticism

Topic: George Gurdjieff

English version [Ακολουθεί και η ελληνική εκδοχή]

George Ivanovich Gurdjieff (c.1866 or 1872 or 1877 - October 29, 1949) is the last known Western mystic, inner philosopher, spiritual teacher of Armenian and Greek origin, born in Alexandrapol (now Gyumri) of Armenia.

Gurdjieff taught that most people do not have a unified consciousness and thus live their lives in a state of waking sleep, but it is possible to wake up to a higher state of consciousness and fulfill their full potential. He described analytically the method for this achievement, calling it the "Project" or the "System". According to his principles and instructions, this method integrates the methods of the fakir, the monk and the yogi and is referred to as the Fourth Street .

Ελληνική εκδοχή

Ο George Ivanovich Gurdjieff (γ.1866 ή 1872 ή 1877 – 29 Οκτ. 1949) είναι ο τελευταίος γνωστός μυστικιστής του Δυτικού κόσμου, εσωτερικός φιλόσοφος, πνευματικός δάσκαλος με αρμενική και ελληνική καταγωγή, γεννημένος στην Alexandrapol (νυν Gyumri) της Αρμενίας.

Ο Gurdjieff δίδαξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατέχουν ενιαία συνείδηση και έτσι ζουν τις ζωές τους σε μια κατάσταση ύπνωσης (waking sleep), είναι όμως δυνατό να ξυπνήσουν σε μια υψηλότερη κατάσταση συνείδησης και να εκπληρώσουν το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό. Ο Gurdjieff περιέγραψε αναλυτικά την μέθοδο για αυτήν την επίτευξη, ονομάζοντας την το Έργο ή το Σύστημα. Σύμφωνα με τις αρχές και τις οδηγίες του, η μέθοδος αυτή ενοποιεί τις μεθόδους του φακίρη, του μοναχού και του γιόγκι και αναφέρεται ως ο Τέταρτος Δρόμος.

Ο Gurdjieff θεωρούσε ότι οι υπάρχουσες μορφές θρησκευτικών και πνευματικών παραδόσεων στη Γη έχουν χάσει τη σύνδεσή τους με τα αρχικά τους νοήματα και ζωτικότητα και συνεπώς δεν μπορούν πλέον να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα όπως είχαν σχεδιαστεί. Ως συνέπεια οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να κατανοήσουν τις αλήθειες των αρχαίων διδασκαλιών κα γίνονται όλο και περισσότερο σαν αυτόματα, επιδεκτικοί σε εξωτερικό έλεγχο κα σε αδιανόητες αλλιώς πράξεις μαζικής ψύχωσης, όπως στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Gurdjieff δίδασκε ότι ένα άτομο πρέπει να ξοδέψει εξαιρετική προσπάθεια για να πετύχει τον μετασχηματισμό που οδηγεί στην αφύπνιση. Η διδασκαλία του Gurdjieff ασχολείτο με το ζήτημα της θέσης του ανθρώπου στο Σύμπαν και τη σημασία της ανάπτυξης των λανθανουσών ικανοτήτων, οι οποίες θεωρούνται ως φυσική μας κληρονομιά που σπάνια όμως εκπληρώνονται.

Στη διδασκαλία του ο Gurdjieff έδωσε ένα διαφορετικό νόημα στα αρχαία θρησκευτικά κείμενα, όπως στην Γραφή. "Ξυπνήστε ", "Ξυπνήστε γιατί δεν γνωρίζετε την ώρα που θα έρθει", "Η βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα μας " είναι μερικά παραδείγματα βιβλικών εντολών στα οποία έδινε ψυχολογική σημασία.

Ο Gurdjieff δίδασκε τον άνθρωπο πώς να αυξήσει και να εστιάσει την προσοχή του και την ενέργειά του με διαφόρους τρόπους και πώς να μειώσει την ονειροπόληση και την απουσία του νου. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του, η εσωτερική αυτό-ανάπτυξη είναι η αρχή μιας περαιτέρω διαδικασίας αλλαγής.

Μη έχοντας εμπιστοσύνη στη λεγόμενη ηθική, την οποία περιγράφει με αποκλίνουσες περιγραφές από πολιτισμό σε πολιτισμό συχνά αντιφατικές και υποκριτικές, ο Gurdjieff τόνιζε πάντα τη σημασία της συνείδησης. Για να δώσει πιο συγκεκριμένους τρόπους επίτευξης της εσωτερικής προσοχής ο Gurdjieff δίδαξε επίσης τους μαθητές του ιερούς χορούς και κινήσεις. Επίσης άφησε ένα σώμα μουσικών κομματιών εμπνευσμένων από τα απόμακρα μοναστήρια και άλλους ιερούς τόπους, κομμάτια που συνέθεσε μαζί με τον μαθητή του Thomas de Hartmann. Στη Ρωσία δίδασκε σε ένα περιορισμένο κύκλο, ενώ στο Παρίσι και τη Βόρεια Αμερική έδωσε πολλές δημόσιες διαλέξεις.Free Web Hosting